เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๒
ประชุมจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก


ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนวัดท่าด่านและโรงเรียนหัวเขาแก้ว


ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๒
ประชุมนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๒


ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๒
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อสอบ RT และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

เอกสารแนะนำ     

โปรแกรม Offline

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ RT & NT ปีการศึกษา 2561

เครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.-ก.ย.62)

คู่มือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
100.การคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก
99.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
98.การอบรมเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
97.การประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
96.การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้"  
 
ผู้บริหาร

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628