เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี

นางสุบิน ณ อัมพร

นางประภร พูลศิลป์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางสุชญา บำรุงกิจ


นางอรัญญา สุธาสิโนบล


นางชวนชื่น ทัศนา


นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ ๖๗/๒๕๖๒
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ฉบับที่ ๖๖/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


ฉบับที่ ๖๕/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


ฉบับที่ ๖๔/๒๕๖๒
การแข่งขันความสามารถนักเรียน สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 

เอกสารแนะนำ     

แบบฝึกทักษะ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สื่อ 60 พรรษา

โปรแกรม Offline

ภาพประกอบกิจกรรม

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หนังสือราชการ
118.ขยายเวลาการอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
117.เชิญบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนาสรุปโครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ ๗  
116.ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ระดับภาค  
115.ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
114.ประชาสัมพันธ์ เอกสารแบบฝึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 
ผู้บริหาร

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 

เว็ปไซต์แนะนำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628