เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


ฉบับที่ 11/2565
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มอบกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบและเอกสารสำคัญ ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 


ฉบับที่ 10/2566
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


ฉบับที่ 9/2566
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 


ฉบับที่ 8/2566
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารสำคัญ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เสริมคิดพิชิต NT แนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้่
(Assessment for Learning)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3



เสริมคิดพิชิต RT แนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้่
(Assessment for Learning)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



เสริมคิดพิชิต O-NET'65 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


O-NET ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย



พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


รายงานสรุปโครงการ นิเทศแบบผสมผสานสู่การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



รายงานสรุปโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 8 พ.ศ.2565


เผยแพร่ผลงานคู่มือการดำเนินงานตามกระบวนการ
6P Model 4 ขั้นเรียน ผ่านโครงการ "กล่องมหัศจรรย์งานอาชีพ"
ตามวิถี New Normal โดย 6P Model
ของ นางสาวกุลณัฐ เหมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง


เผยแพร่ผลงานคู่มือการจัดการเรียนรู้ วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษา
ของ นางสาวกุลณัฐ เหมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง

ภาพประกอบกิจกรรม

 
หนังสือราชการ
821. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์
820. การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 3
819. ส่งไฟล์การ์ตูนเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร และ สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา เพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือพระราชทาน
818. การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 รอบระดับประเทศ
817. การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 รอบระดับประเทศ
816. ประชาสัมพันธ์ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและตะวันออก)  
815. มอบหนังสือ "จิตตนคร นครหลวงของโลก" และ "สัมมาทิฏฐิ"  
814. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565  
813. การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรในงาน "วันแห่งเกียรติยศ 2565"  
812. คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/
ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628