เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

น.ส.ทัศน์ชกรานต์ ปานสุข

ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
Discontinue Service
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562


รายงานผลการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566 สพป.นครนายก

 


ฉบับที่ 82/2566
ประชุมคณะกรรมการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด ครั้งที่ 1/2566


ฉบับที่ 81/2566
ร่วประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ
ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3


 


ฉบับที่ 80/2566
การประกาศผล BEST PRACTICE การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) และการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ "สื่อสร้างสรรค์ สานฝันการเรียนรู้อย่างมีความสุข" 

หลักสูตรอบรมออนไลน์
เอกสารแนะนำ     

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด ร่วมประกวด คลิปวิดีโอ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "รักษ์นครนายก"


เสริมคิด พิชิต O-NET คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2566เสริมคิดพิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2566
เสริมคิดพิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2566


พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2566


เสริมคิดพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2566

การขับเคลื่อนจุดเน้นการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียน

คุณลักษณะของบุคลากรในองค์กร สพป.นครนายก
 
 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/
ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628