banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา  ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

น.ส.ทัศน์ชกรานต์ ปานสุข


ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2562
ทำเนียบบุคลากร


นางสุชญา บำรุงกิจ
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)


นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)


นางชวนชื่น ทัศนา
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางอรัญญา สุธาสิโนบล
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นางบุญณิศา มะสิโกวา
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

นายโสภณ อั๋นบางไทร
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)


นางสาวขวัญยืน มูลศรี
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)


นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)


นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นางสาวทัศน์ชกรานต์ ปานสุข
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)


นางสาวกฤษณา ขำปากพลี
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)


นางสาวชุติมา เสนา
(ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ)

นางสาวนิรมล พุทธปัญญา
(เจ้าพนักงานธุรการ)

นางสาวจุฑามาศ พรมอ่อน
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็บไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628