banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต


น.ส.ทัศน์ชกรานต์ ปานสุข

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
Discontinue Service
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานวัดผลฯ

นายโสภณ อั๋นบางไทร
(หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ)

นางสาวขวัญยืน มูลศรี
ขอบข่ายงาน
  • งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  • งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
  • งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
  • งานทดสอบทางการศึกษา
 
เอกสารกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

เสริมคิด พิชิต O-NET คณิตศาสตร์
ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566

O-NET ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยากชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2566


เสริมคิด พิชิต RT 2566

เสริมคิด พิชิต NT 2566


เสริมคิด พิชิต NT 2566

รายงานสรุปโครงการ นิเทศแบบผสมผสานสู่การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานสรุปผล การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เสริมคิดพิชิต NT แนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้่
(Assessment for Learning)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เสริมคิดพิชิต RT แนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้่
(Assessment for Learning)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เสริมคิดพิชิต O-NET'65 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

O-NET ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานสรุปโครงการรักษ์พงไพร 2565

รายงานสรุปผล การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


รายงานสรุปโครงการรักษ์พงไพร 2564


รูปมอบโล่ และเกียรติบัตร NT, O-NET
"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร"


รายงานสรุปโครงการรักษ์พงไพร 2563

รายงานผลสอบO-NET-2563

รายงานผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการอ่าน RT ปีการศึกษา 2563

ประชุมขี้แจงคณะกรรมการ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563


รายงานผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2562


แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
(Reading Test : RT)
ปีการศึกษา 2562


แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ
เพื่อพัฒนาการคิด...พิชิต NT 2562

รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของ สพฐ.
ในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561


รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียน (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา 2561


รายงานผลการทดสอบความสามารถ
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2561


สื่อ 60 พรรษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ
RT & NT ปีการศึกษา 2561

ประชุมชี้แจง-ข้อสอบปลายปี2561

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ NT ป.3
ปีการศึกษา 2561

คู่มือ Schoolmis60

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินการเรียนรู้

รายงาน NT ปีการศึกษา 2560

รายงาน NT ปีการศึกษา 2559

รายงาน NT ปีการศึกษา 2558

รายงานการอ่านของนักเรียน ป.1
ปีการศึกษา 2560

 

ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628