banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

น.ส.ทัศน์ชกรานต์ ปานสุข

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานวัดผลฯ


นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
(หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ)


นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

ขอบข่ายงาน
  • งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 
เอกสารกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ


เผยแพร่ผลงานคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
(Active Learning)
สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564บทคัดย่อ การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยใช้คู่มือ การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์แบบเชิงรุก (Active Learning) ของนางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
คู่มือครู และแผนจัดการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)
และชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)


ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
   

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628