banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพล

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศฯ

นางอรัญญา สุธาสิโนบล
(หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ)

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี


นางสาวชุติมา เสนา


 
ขอบข่ายงาน
  • งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
  • งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
  • งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
    การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
 

 

เอกสารกลุ่มงานนิเทศฯ

เผยแพร่ผลงาน คู่มือนิเทศการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของ นางสาวกฤษณา ขำปากพลี


บทคัดย่อ
ผลการพัฒนาความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนในสังกัด โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะสะท้องคิด
ของ นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565

เชิญชวน ครูผู้สอนในสังกัด สพป.นครนายก เข้าร่วมนำเสนอผลงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน"


รายงานผลการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา2564


รายงานผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายงานสรุปผล การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 2564


รายงานผลการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรายงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


รายงานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563


คู่มือ การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2563)แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563


รายงานผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563


รายงานผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒


รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ฯ ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๒


คู่มือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562


เครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.-ก.ย. 2562)


แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2562รายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2561

 

ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628