banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

น.ส.ทัศน์ชกรานต์ ปานสุข

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันฯ

นางสาวสุชาดา ทองอยู่
(หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา)นางบุญณิศา  มะสิโกวา


 
 
ขอบข่ายงาน
  • งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
 
เอกสารกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


การสังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2565

 

สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คู่มือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 


รายงานผลการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ชั้น ม.ต้น สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 โดย น.ส.สุชาดา ทองอยู่การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
เอกสารกลุ่มงานประกันฯ
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
องค์ความรู้ : ประกันคุณภาพภายใน  
องค์ความรู้ : ประกันคุณภาพภายนอก  
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561  
เอกสารการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ
 
ประกาศกระทรวง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
 

 

 

ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน

 

 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628