banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นางสุชญา บำรุงกิจ

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

นางบุญณิศา  มะสิโกวา

นายโสภณ อั๋นบางไทร

นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

น.ส.ทัศน์ชกรานต์ ปานสุข

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานเลขาฯ

นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์
(หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ)

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์


นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

 
ขอบข่ายงาน
  • งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  • งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
  • งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 
 
เอกสารกลุ่มงานเลขาฯ

บัญชีคำพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ด้วยกระบวนการ 5 ร่วม

รายงานผลการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยองค์คณะ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่

แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565


เผยแพร่ผลงาน แบบนำเสนอ Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริตประเภทผู้บริหาร
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนวัดสบกเขียว โดยใช้ PASSWORD Model (Upright School Project Watsabokiew school with PASSWORD Model)
ของ นางศิริวรรณ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบกเขียว

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของนักเรียน ด้วยหลักทรงงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของ นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์

เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน (BEST PRACTICE) การสร้างทักษะชีวิต และความสุจริต เพื่อพิชิตยาเสพติด โดยใช้เครื่องมือ KHEMTHONG MODEL ภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ประจำปี 2565 ของ นางสาวศิญดา ใจเย็น ครูโรงเรียนวัดเข็มทอง

เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พัฒนาพลเมืองสุจริต ผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยการเรียนรู้แบบ Play to Learn ของ นายอนุพงษ์ สุขสมจิต ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)

เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการดำเนินการบริษัทสร้างการดี น้ำยาล้างจานบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนบ้านคลอง 31 ประจำปีงบประมาณ 2565


กิจกรรมเสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน


รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ
ปีงบประมาณ 2563คู่มือการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)


รายงานผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒


Template Powerpoint


รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑


รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย องค์คณะ ก.ต.ป.น.


โปรแกรม Offline

 
 
 
 

 

 

ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628