banner
เมนูหลัก
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างนิเทศ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา


 

เว็บไซต์ห้องนิเทศออนไลน์

นายบัญชา รัตนมาลี

นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม

นางชวนชื่น ทัศนา

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร

นางสุชญา บำรุงกิจ

นางบุญปรานี ขันธวิเชียร

นางบุญณิศา  มะสิโกวา


น.ส.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์


นายโสภณ อั๋นบางไทร


นางสาวขวัญยืน มูลศรี

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต

ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด

นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล

นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

นางสาวชุติมา เสนา
 
แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชม

 
เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562

ฉบับที่ 60/2565
กิจกรรมตอบปัญหาหัวข้อ "สร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)"ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565


ฉบับที่ 59/2565
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ เช่ิงรุก (Active Learning) บูรณาการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 3 รักษ์ (รักษ์ชาต รักษ์ศาสน์ รักษ์กษัตริย์) ประจำปี พ.ศ.2565


ฉบับที่ 58/2565
กิจกรรมตอบปัญหาหัวข้อ "สร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)" ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565

ฉบับที่ 57/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรด้านทุจริต
ไปใช้ในสถานศึกษา

ฉบับที่ 56/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ฉบับ 55/2565
การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ฉบับที่ 54/2565
ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ นางสาวชุติมา เสนา และนายเอกรัฐ อดิเทพสถิต มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก

ฉบับที่ 53 / 2565
การประชุมครูแกนนำเพื่อนำหลักสูตรด้านทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา

ฉบับที่ 52 / 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำอากาศ ทดแทนครู ผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

ฉบับที่ 51 / 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ฉบับที่ 50 / 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ครูวิจัย" โครงการส่งเสริมทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ฉบับที่ 49 / 2565
ประชุมรับฟังการชี้แจงและขับเคลื่อนการจัดการเรียนร
ู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

ฉบับที่ 48 / 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร และเฝ้ารับเสด็จ ถวายงานในในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชา"
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14

ฉบับที่ 47 / 2565
ประชุมวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำและอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

ฉบับที่ 46 / 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐาน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ฉบับที่ 45 / 2565
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมในการประชุม
วิชาการพัฒนาเด็กฯ

ฉบับที่ 44 / 2565
โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตามแนวทางของโครงการ
อารยเกษตรฯ เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 3


ฉบับที่ 43 / 2565
การประชุมวิชาการปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้
บูรณาการอารยเกษตรฯ


ฉบับที่ 42 / 2565
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565


ฉบับที่ 41 / 2565
การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
ปีการศึกษา 2565


ฉบับที่ 40 / 2565
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนขวัญใจชาวค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพร ระดับหวัด ประจำปี พ.ศ.2565


ฉบับที่ 39 / 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)


ฉบัยที่ 38 / 2565
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ความสำเร็จ "CODING Achievement Awards"ฉบับที่ 37/ 2565
การประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ประจำปี 2565
และข้อราชการอื่นๆ ของกลุ่มนิเทศฯ


ฉบับที่ 36 /2565
การประชุมการจัดทำแผนงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 35 / 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำกิจกรรมและโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย


ฉบับที่ 34 / 2565
การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565ฉบับที่ 33 / 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบอร์ดเกม เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด


ฉบับที่ 32 / 2565
การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษาและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแล
ทุกระดับด้วยรูปแบบผสมผสาน


ฉบับที่ 31 / 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 2565 รูปแบบออนไลน์

 
ผู้บริหาร

 
เว็บไซต์สังกัด สพป.นครนายก
 
เว็ปไซต์แนะนำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร
ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/ เสนอแนะ/ร้องเรียน
 
 
     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 Tel. 037-311628